Ochrona prawna Jerzyka

Jerzyk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową czynną na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt (Dz. U. Nr 220, poz.2237), które wprowadziło m. in. następujące zakazy:

zabijania, okaleczania,
niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
niszczenia ich siedlisk i ostoi;
niszczenia ich gniazd i innych schronień;
wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
umyślnego płoszenia i niepokojenia.

Art. 181. Powodowanie zniszczeń w przyrodzie


Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
§ 1.
Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.
Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ministerstwo Środowiska zabrania niszczenia siedlisk jerzyków w stropodachach

Jerzyk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową czynną na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt (Dz. U. Nr 220, poz.2237), które wprowadziło m. in. następujące zakazy: